Home
E-mailAdresNieuwsbrief
HomeProgrammaOver onsNieuwsbriefReferenties
  Lees meer
 
 
Algemene Voorwaarden Bakker Coaching & Counseling
 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Op alle overeenkomsten betreffende opleidingen, trainingen en seminars, hierna te noemen: cursussen, verzorgd door Bakker Coaching & Counseling te Arnhem, hierna te noemen: BC&C, worden gesloten onder toepasselijkheid van deze algemene opleidingsvoorwaarden. Door inschrijving of acceptatie van onze offerte worden deze algemene opleidingsvoorwaarden door de opdrachtgever en de deelnemer aanvaard. Afwijkingen van deze algemene opleidingsvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk tussen de opdrachtgever en BC&C zijn overeengekomen.

Artikel 2: Inschrijving

Inschrijving voor cursussen vindt uitsluitend plaats door indiening van een door BC&C aan de opdrachtgever verstrekte inschrijfformulier of een schriftelijke bevestiging door het BC&C van de inschrijving. BC&C behoudt zich het recht voor een inschrijving door indiening van het inschrijfformulier te weigeren indien daartoe naar het oordeel van BC&C gronden bestaan, zoals in geval van over-inschrijving. BC&C zal dit binnen drie werkdagen na ontvangst van het inschrijfformulier schriftelijk aan de opdrachtgever melden.

Artikel 3: Betaling

De kosten voor de cursus dienen een week voor de eerste cursusdag te zijn voldaan. BC&C zal aan de opdrachtgever hiertoe een factuur zenden. Indien betaling niet plaatsvindt binnen in lid 1 bedoelde termijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling door BC&C noodzakelijk is. Alsdan is opdrachtgever een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Eventuele incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Absentie van een deelnemer op een cursusdag ontslaat de opdrachtgever niet van diens financiële verplichtingen. Opdrachtgever verklaart zich door inschrijving ermee akkoord dat het gedeelde van het cursusgeld dat betrekking heeft op de huur van de cursusruimte is belast met omzetbelasting.

Artikel 4: Annulering (geldt alleen voor open trainingen)

Tot zes weken voor de eerste cursusdag kunnen inschrijvingen kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering tussen zes en vier weken voor de eerste cursusdag is de opdrachtgever 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering binnen vier weken voor de eerste cursusdag blijft de opdrachtgever het gehele cursusgeld verschuldigd. Annulering na de eerste cursusdag is niet mogelijk. De opdrachtgever heeft kosteloos het recht een andere deelnemer in de plaats te stellen van de deelnemer ten behoeve van wie de inschrijving heeft plaatsgevonden.

Artikel 5: Voorbehoud

BC&C behoudt zich het recht voor de inhoud en het programma van cursussen aan te passen. Indien BC&C wegen verhindering van een cursusleider of door overmacht een cursus moeten afbreken of annuleren, dan zal BC&C binnen een redelijke termijn een andere cursus verzorgen. BC&C kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten en schaden die deelnemers of opdrachtgever om welke reden dan ook zouden lijden.

Artikel 6: Cursusmateriaal

BC&C behoudt alle rechten, met name het auteursrecht, met betrekking tot door BC&C aan deelnemers verstrekte les- en leermiddelen. De deelnemer en de opdrachtgever is niet gerechtigd om cursusmateriaal van BC&C in welke vorm dan ook, aan derden ter beschikking te stellen. Ook overname in (interne of externe) publicatie van (een deel van) het cursusmateriaal is niet toegestaan.

Artikel 7: Informatie

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BC&C aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BC&C worden verstrekt.

Artikel 8: Buitenactiviteiten

Een deel van bepaalde cursussen wordt gehouden in de vorm van buitenactiviteiten. Deelname aan deze buitenactiviteiten is niet verplicht. De verantwoordelijkheid en het risico met betrekking tot de buitenactiviteiten berust geheel bij de deelnemer.

Artikel 9: Garantie

BC&C. zal zich optimaal inzetten voor de uitvoering van het overeengekomen. Indien BC&C door haar schuld (of een deel daarvan) haar verplichtingen tegenover de klant niet nakomt, is haar aansprakelijkheid beperkt tot het maximaal terugstorten van de door de overeengekomen prijs (vergoeding) of een deel daarvan.

Artikel 10: Garantie

BC&C. berekent voor alle door haar uitgevoerde trajecten /cursussen /trainingen reiskosten voor de trainers van 0,70 cent per voor daadwerkelijk gereden kilometers door aan de opdrachtgever.

Artikel 11: Overige Kosten

Voor alle activiteiten kunnen we gebruik maken van de apparatuur en ruimtes van de opdrachtgever tenzij anders overeengekomen. Outdoor, Follow-up, Hotel, Transport, Consumpties, maaltijden en alle overige kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Arnhem: oktober, 2008 | Bakker Coaching & Counseling